Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Έχουμε δημιουργήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019  και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα της Εταιρείας μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε, ή χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών. Η παρούσα ενημέρωση συμπληρώνεται σε περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω cookies από την ειδικότερη Πολιτική cookies.

 

Υπεύθυνος της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 Η εταιρεία με την επωνυμία Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, διακριτικό τίτλο «Κ22 Global Traders», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ικαρίας αρ. 16, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136871801000, Α.Φ.Μ.: 800694751.

 

2. Ποιους αφορά η ενημέρωση που παρέχεται μέσω της παρούσας Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για όλους τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας.

 

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

3.1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Ως Προσωπικό Δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δεδομένο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζει ο Νόμος και οι σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις, αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα ο κωδικός πρόσβασης (Password) και η διεύθυνση IP.

 

3.2. Συλλογή Και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Για την απλή περιήγησή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα δε σας ζητείτε από την Εταιρεία κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Ωστόσο, η Εταιρεία, ενώ περιηγείστε στο www.kidsvalley.gr , συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα περιήγησης μέσω των cookies.

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία συλλέγει είναι οι ακόλουθες:

 • πληροφορίες που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας σε υπηρεσίες άμεσης διαφημιστικής προώθησης (newsletter) μέσω e-mail,
 • πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της Ιστοσελίδας, όπως οι διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP addresses) σας, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα, το είδος του διαδικτυακού περιηγητή και του λειτουργικού σας συστήματος, η πηγή που σας παρέπεμψε στην Ιστοσελίδα μας, η διάρκεια της επίσκεψής σας, οι σελίδες που προβάλατε και η πορεία της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα,
 • πληροφορίες που εμπεριέχονται ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς είτε απευθείας είτε μέσω της Ιστοσελίδας μας,
 • πληροφορίες όπως αυτές που καθορίζονται στην ενότητα Cookies.

 

3.3 Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για τη διαχείριση της Ιστοσελίδας,
 • για να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα μας,
 • για να ανταποκρινόμαστε στις ερωτήσεις σας ή στα αιτήματά σας για επιπλέον πληροφορίες και για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την Ιστοσελίδα μας,
 • για εσωτερική έρευνα και στατιστική ανάλυση ώστε να διαπιστώνουμε πώς χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα μας, να κατανοούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας και να λαμβάνουμε αποφάσεις για τις στρατηγικές μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιήσουμε,
 • για να ανταποκρινόμαστε σε ερωτήματα και παράπονα που κατατίθενται από εσάς ή σχετικά με εσάς και που αφορούν εμάς και την Ιστοσελίδα μας,
 • για τη διατήρηση της ασφάλειας της Ιστοσελίδας μας,
 • όπου ισχύει, για να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης,
 • όπου ισχύει, για τη στοιχειοθέτηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
 • για να επαληθεύουμε τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας μας,
 • για να κατανοούμε και να προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά της πελατείας μας ώστε να αποκτάμε ευρύτερη εικόνα και να κατευθύνουμε ακριβέστερα τις διαφημίσεις μας.

 

3.4 Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

              

3.5 Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων Και Σκοπός Διαβίβασης Αυτών

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία που φέρει την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

– σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της Εταιρείας υπηρεσίες προώθησης και marketing

– ή σε τρίτους συνεργάτες μας, οι οποίοι παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες.

Η Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των Υποκειμένων της Ιστοσελίδας σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του Υποκειμένου, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις Αρμόδιες και μόνο Αρχές. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις Αρμόδιες Δικαστικές, Αστυνομικές και άλλες Διοικητικές Αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

 

3.6 Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

 

3.7 Δικαιώματα Υποκειμένου

θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν σε εσάς. Μπορείτε να μας ζητήσετε να παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με το τι έχουμε συλλέξει και να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες. Επίσης, μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία, την κοινοποίηση ή τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να σας παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει, προκειμένου να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε για δικούς σας σκοπούς. Ωστόσο, η υποβολή αιτήματος για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται, επίσης, να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Δεν θα διαγράψουμε δεδομένα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε από τη νομοθεσία.

Για να υποβάλετε κάποιο αίτημα αναφορικά με τα δικαιώματά σας ή για να υποβάλετε ένα ερώτημα, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@kidsvalley.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών 212 0001022 από κινητό ή σταθερό.