Όροι Διαγωνισμού

Όροι διαγωνισμού Back2School

H εταιρεία «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «Κ22 Global Traders», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Ικαρίας αρ. 16 (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «Εταιρεία») διοργανώνει, μέσω των φυσικών καταστημάτων υπό το εμπορικό σήμα «My Market», Διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

H Διοργανώτρια Εταιρεία (α) είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση των συμμετοχών, β) διαχειρίζεται το αρχείο των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, γ) διεξάγει την κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, δ) αναλαμβάνει τη διαδικασία αποστολής-παράδοσης των δώρων στους τυχερούς νικητές ή/και τους αναπληρωματικούς νικητές του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 06/10/2021 έως 19/10/2021 και ώρα 23:59 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευση της στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.kidsvalley.gr. Αγορές που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής δεν θα δίνουν στον ενδιαφερόμενο δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και θα θεωρούνται ανίσχυρες ως συμμετοχές ενώ επιπλέον δεν θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε και δεν θα δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του ενδιαφερομένου όσον αφορά τον Διαγωνισμό.

 

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΚΥΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (μόνο τα φυσικά πρόσωπα), που είναι άνω των 18 ετών,  έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και πραγματοποιούν κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων KIDSVALLEY της εταιρίας «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ανεξαρτήτως αξίας, από τα φυσικά καταστήματα υπό το εμπορικό σήμα «My Market». Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συγγενείς τους α’ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2.2. Κατά το χρονικό διάστημα από την 06/10/2021 έως και την 19/10/2021 και ώρα 23:59 οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί, μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

(α) Να προβεί στην αγορά από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα υπό το εμπορικό σήμα «My Market», ενός ή περισσοτέρων προϊόντων KIDSVALLEY της εταιρίας «Κ22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ανεξαρτήτως αξίας, (β) Να εισέλθει στην ιστοσελίδα  www.kidsvalley.gr και να μεταβεί στον σύνδεσμο «διαγωνισμός», καταχωρώντας στα πεδία το ονοματεπώνυμο (ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμμετάσχει με το πραγματικό του όνομα), το προσωπικό του e-mail, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον αριθμό λιανικής απόδειξης και την ημερομηνία απόδειξης και (y) αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Ο Διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά και μόνο σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την έκδοση φορολογικής απόδειξης λιανικής πώλησης, ρητώς εξαιρουμένων των συναλλαγών που συνοδεύονται από την έκδοση τιμολογίου.

2.3. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Κάθε αριθμός απόδειξης λιανικής που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα προϊόντα KIDSVALLEY και εκδίδεται από τα φυσικά καταστήματα υπό το εμπορικό σήμα «My Market» ισοδυναμεί αυτόματα με (1) συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που το παραστατικό περιλαμβάνει άνω του ενός προϊόντος η συμμετοχή εξακολουθεί να είναι μία (1). Σε περίπτωση περισσότερων ξεχωριστών αγορών (αποδείξεις αγοράς) που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα προϊόντα KIDSVALLEY, ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται αυτόματα αντίστοιχο αριθμό συμμετοχών στην κλήρωση, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να αναδειχθεί νικητής μόνο μία φορά και να κερδίσει μόνο ένα (1) δώρο. Επίσης κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με μία και μόνη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

2.4. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

 1. έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρόνο που περιγράφεται στους παρόντες όρους συμμετοχής,
 2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
 3. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τη δημόσια αιδώ, ούτε παρουσιάζει ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.
 4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή:

α) αναλυτικών στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) ή και

β) εγγράφων ή άλλων δημοσιών πιστοποιητικών από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή στοιχεία του συμμετέχοντος, με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων των συμμετεχόντων ή και νικητών, τον έλεγχο της έγκυρης συμμετοχής σε αυτόν και την αποστολή του δώρου στον νικητή.

Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

 1. ΚΛΗΡΩΣΗ

3.1. Η κλήρωση των νικητών θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Παρασκευή 22/10/2021  και ώρα 12:00 μ.μ και θα εισαχθούν, ως λαχνοί συμμετοχής στην κλήρωση του Διαγωνισμού, οι μοναδικοί αριθμοί αποδείξεων λιανικής που εκδίδονται από τα φυσικά καταστήματα υπό το εμπορικό σήμα «My Market».  Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

3.2. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης, ορίζοντας νέα ημερομηνία, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  www.kidsvalley.gr προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

 1. ΔΩΡΑ – ΝΙΚΗΤΕΣ

4.1. Θα αναδειχθούν συνολικά (20) είκοσι τυχεροί που θα κερδίσουν (20) είκοσι ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

4.2. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια  απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα του δώρου ή/και για τυχόν βλάβη – ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το δώρο εταιρείες.

4.3.   Από την ως άνω διαδικασία θα αναδειχθούν επίσης και δεκαπέντε (15) επιλαχόντες νικητές (εφ’ εξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των Νικητών είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή σε περίπτωση που οι Νικητές αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο.

4.4. Οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί θα ανακοινωθούν την ημέρα της κλήρωσης στην ιστοσελίδα www.kidsvalley.gr και στα social media που διατηρεί η εταιρεία και θα τους αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και τηλεφωνική επικοινωνία από τους υπαλλήλους της Διοργανώτριας.

4.5. Οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί αφού ενημερωθούν κατά τα ανωτέρω σχετικά με την ανάδειξή τους ως νικητές και επιλαχόντες νικητές του Διαγωνισμού και προκειμένου (α) οι Νικητές να παραλάβουν το Δώρο και (β) οι Αναπληρωματικοί να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας κατά τα ανωτέρω στον όρο 4.3. οριζόμενα, θα πρέπει να απαντήσουν στο ανωτέρω e-mail εντός 5 ημερών ότι αποδέχονται την ανάδειξή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ταυτοποίηση των νικητών και την παραλαβή των δώρων τους είναι η αποστολή, με το ανωτέρω απαντητικό e-mail, της απόδειξης λιανικής και των στοιχείων της αστυνομική τους ταυτότητας. Επίσης οφείλουν να δηλώσουν την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους.

Εάν παρέλθει άκαρπη η ανωτέρω ημερομηνία (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) το δικαίωμά τους στο Δώρο χάνεται και αυτό παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας για να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Μετά την παρέλευση της ως άνω τεθείσας προθεσμίας θα ενημερώνεται ο αναδειχθείς επιλαχών νικητής εντός διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

4.6. Τα Δώρα θα παραδοθούν στους νικητές ή/και στους αναπληρωματικούς από τη Διοργανώτρια στη διεύθυνση την οποία θα δηλώσουν, θα πραγματοποιηθεί εντός 90 ημερών από την ημέρα που να απαντήσουν στο ανωτέρω e-mail ότι αποδέχονται την ανάδειξή τους. Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον κάθε νικητή ή/και αναπληρωματικό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και της απόδειξης λιανικής.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία της επιδειχθείσας απόδειξης αγοράς δεν ταυτίζονται με αυτά που καταχώρησε ο νικητής στη ειδική εφαρμογή τότε το δώρο δεν θα παραδίδεται.

 1. Αποποίηση – Περιορισμός Ευθύνης

5.1. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, ενώ δεν φέρει καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας  και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων, ενώ απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

5.2. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν συμμορφωθούν με τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που τυχόν θα προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

5.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετοχών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

5.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

5.5. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμιά απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτή αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε κάθε περίπτωση, ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές στον διαγωνισμό που δεν πληρούν τους παρόντες όρους.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων, συνεπάγεται δε και την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια εταιρεία, προκειμένου αυτή να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση του νικητή και για σκοπούς προωθήσεως και ενημερώσεως των συμμετεχόντων για προωθητικά προγράμματα ή νέα προϊόντα της KIDSVALLEY.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό στο email: info@k22globaltraders.com Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Διοργανώτρια.

Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και για σκοπούς προωθήσεως και ενημερώσεως των συμμετεχόντων για προωθητικά προγράμματα ή νέα προϊόντα της KIDSVALLEY.

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, και στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών της Ενέργειας και για την παράδοση των Δώρων.

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί με email στο info@k22globaltraders.com

Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

 1. Αποδοχή των Παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων – Συναίνεση

8.1. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kidsvalley.gr

8.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

8.3.  Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή του αποτελέσματος της κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

8.4. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και την εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προώθηση του διαγωνισμού και τα αποτελέσματά του μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει οποιοδήποτε είδος ειδήσεων που σχετίζεται με το βραβείο και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να χρησιμοποιεί το όνομα των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση μαζί τους και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση εκ μέρους τους, για την περίοδο ενός (1) έτους από τη διεξαγωγή της κλήρωσης και με τη συμμετοχή όλων σε αυτόν τον Διαγωνισμό έχει τη συγκατάθεσή τους να το πράξει αυτόματα.

 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Συμφωνείται ρητά ότι για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τον διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.